Với người Việt Nam, vấn đề “An cư, lạc nghiệp” luôn có tầm quan trọng nhất trong thế cục mỗi người dù ở thời đại nào. Chính do vậy, trước khi phát triển sự nghiệp, đầu tiên